Snowy Wandering Albatross

Home > Seabirds World > Albatrosses (world) > Snowy Wandering Albatross

Snowy Wandering Albatross Diomedea (exulans) exulans

Mar 3 2019. Southern Pacific, 56S 166E.
Mar 3 2019. Southern Pacific, 56S 166E.
Mar 3 2019. Southern Pacific, 56S 166E.