Parkinson’s (Black) Petrel

Home > Seabirds World Petrels & Shearwaters (world) > Parkinson’s (Black) Petrel

Parkinson’s (Black) Petrel Procellaria parkinsoni

Jan 14, 2017. Hauraki Gulf, New Zealand.
Jan 14, 2017. Hauraki Gulf, New Zealand.
Jan 14, 2017. Hauraki Gulf, New Zealand.
Jan 14, 2017. Hauraki Gulf, New Zealand.
Nov 9 2018. Off Pitcairn Islands.
Nov 9 2018. Off Pitcairn Islands.
Mar 18 2019. Southern Pacific, 30S 169E.