Micronesian Shearwater (Tropical Shearwater)

Home > Seabirds World > Petrels & Shearwaters (world) > Micronesian Shearwater

Micronesian Shearwater (Tropical Shearwater) Puffinus dichrous


Off Kiribati


24 Apr. 2022. Off Kiribati. Flying with Black Noddy.
24 Apr. 2022. Off Kiribati.
24 Apr. 2022. Off Kiribati. Same bird as the former one.
24 Apr. 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.
1 May 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.
1 May 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.
1 May 2022. Off Kiribati.
25 Apr. 2022. Off Kiribati.

Far Northeast of Fiji


10 May 2022. Far Northeast of Fiji.
11 May 2022. Far Northeast of Fiji.
11 May 2022. Far Northeast of Fiji.
10 May 2022. Far Northeast of Fiji. Same bird as the former one.

Off Micronesia


Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.
Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.
Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.
Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.
Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.
Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.
Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.
Apr 3 2019. Off Truk Islands, Micronesia.